Výroční zprávy - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko

Výroční zprávy a výhledy

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2020

V kalendářním roce 2020 se v MŠ vystřídalo celkem 42 dětí. Povinnou školní docházku zahájilo ve sledovaném roce 7 dětí. O odkladu školní docházky bylo v roce 2020 rozhodnuto v šesti případech. Děti s různými druhy postižení se vzdělávaly ve čtyřech třídách. Do tříd byly děti rozděleny na základě individuálních potřeb a zvláštností. Všechny třídy byly věkově smíšené. V každé třídě probíhala výchovně vzdělávací činnost za pomoci asistenta pedagoga, jehož přítomnost byla SPC doporučena u většiny dětí.


Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2019/2020                             

Úkolem předškolního vzdělávání a výchovy v naší MŠ bylo v hodnoceném školním roce doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání –„Vnímáme svět jinýma očima“ č.j. MŠ/416/2018 je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP ZV) a je upraven jako školní vzdělávací program mateřské školy pro děti se zdravotním postižením.
ŠVP naplňuje základní filosofii školy: vytvořit pro všechny děti, pedagogy i rodiče bezpečné a příjemné prostředí založené na porozumění, vzájemném uznání a naslouchání. V návaznosti na výchovu v rodině, na individuální přístup při výchovně vzdělávacích činnostech, na komplexní péči a v úzké spolupráci školy s rodinou je cesta k přípravě na vstup k základnímu vzdělávání.
Ve školním roce 2019/2020 bylo předškolní vzdělávání v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno hlavně na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Výchovně vzdělávací činnost probíhala skupinově a individuálně a to s ohledem na složení jednotlivých tříd, postižení dětí a s ohledem na rozdílnost rozumových schopností a řečových dovedností. Dětem byl poskytován dostatek času ke spontánní hře, učitelky dbaly na vyváženost spontánních, frontálních a řízených činností. Důraz byl kladen na učení prožitkové. Děti nebyly přetěžovány, pracovní tempo a zátěž byly přizpůsobovány jejich aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Při tvorbě denního režimu jsme maximálně spolupracovali s rodiči. V rámci výchovně vzdělávacích činností bylo uskutečněno mnoho společných projektů, do kterých se zapojovaly děti napříč všemi třídami.
 

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2017/2018                              

Ve školním roce 2017/2018 bylo předškolní vzdělávání bylo v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno hlavně na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Výchovně vzdělávací činnost probíhala skupinově a individuálně a to s
ohledem na složení jednotlivých tříd, postižení dětí a s ohledem na rozdílnost rozumových schopností a řečových dovedností. Dětem byl poskytován dostatek času ke spontánní hře, učitelky dbaly na vyváženost spontánních, frontálních a řízených činností. Důraz byl kladen na učení prožitkové. Děti nebyly přetěžovány, pracovní tempo a zátěž byly přizpůsobovány jejich aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Při tvorbě denního režimu jsme maximálně spolupracovali s rodiči. V rámci výchovně vzdělávacích činností bylo uskutečněno mnoho společných projektů, do kterých se zapojovaly děti napříč všemi třídami.


 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace      

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele www.msk.cz/verejna_sprava/index.html


 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2016/2017                               

Předškolní vzdělávání bylo ve školním roce 2016/2017 v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno především na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Děti nebyly přetěžovány, pracovní tempo a zátěž byly přizpůsobovány jejich aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Při tvorbě denního režimu jsme maximálně spolupracovali s rodiči. Výchovně vzdělávací činnost probíhala skupinově a individuálně a to s ohledem na složení jednotlivých tříd, postižení dětí a s ohledem na rozdílnost rozumových schopností a řečových dovedností. Dětem byl poskytován dostatek času ke spontánní hře, učitelky dbaly na vyváženost spontánních, frontálních a řízených činností. Důraz byl kladen na učení prožitkové. V rámci
výchovně vzdělávacích činností bylo uskutečněno také mnoho společných projektů, do kterých se zapojovaly děti napříč všemi třídami. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2016

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zrakovým postižením a postižením Autismem – třídy pro tato postižení - skupinová integrace. Děti s jiným druhem zdravotního postižení – mentálním, sluchovým, tělesným jsou integrovány individuálně.
Škola zabezpečuje školní stravování a to prostřednictvím vlastního stravovací zařízení školní jídelny. Doplňkovou činnost na stravování cizích strávníků škola nemá.
V kalendářním roce 2016 se v MŠ vystřídalo celkem 41 dětí. Povinnou školní docházku nastoupilo ve sledovaném roce 11 dětí. O odkladu školní docházky bylo v roce 2016 rozhodnuto v případě 4 dětí. Zrakově postižené děti byly rovnoměrně rozděleny do dvou tříd na základě věku a individuálních zvláštností. Do třídy zřízené pro děti s diagnózou Autismus bylo v rámci skupinové integrace přijato 7 autistických dětí. Další děti s touto diagnózou byly individuálně integrovány do třídy pro děti se zrakovým postižením. V hodnoceném roce bylo u 2 dětí se zákonnými zástupci dohodnuto ukončení docházky na základě zlepšení očního vízu a odebrání diagnózy zrakové postižení SPC v Opavě.
 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2015/2016                               

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – ŠVP mateřské školy „Vnímáme svět jinýma očima“ č.j. MŠzr/174/2015 je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP ZV) a je upraven jako školní vzdělávací program mateřské školy speciální pro děti se zdravotním postižením.
ŠVP naplňuje základní filosofii školy: vytvořit pro všechny děti, pedagogy i rodiče bezpečné a příjemné prostředí založené na porozumění, vzájemném uznání a naslouchání. V návaznosti na výchovu v rodině, na individuální přístup při výchovně vzdělávacích činnostech, na komplexní péči a v úzké spolupráci školy s rodinou je cesta k přípravě na vstup k základnímu vzdělávání.
Ve školním roce 2015/2016 byla výchovně vzdělávací práce zaměřena na všechny důležité oblasti rozvoje dítěte, včetně předčtenářské gramotnosti, předmatematických představ environmentální výchovy, a prevence sociálně patologických jevů. Třídní vzdělávací programy se opíraly o Školní vzdělávací program a o roční plán, který blíže specifikoval ŠVP a určoval v oblasti výchovy a vzdělávání aktivity pro děti a rodiče. Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2015

Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace je samostatným právním subjektem, jehož zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Škola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se zrakovým postižením a postižením Autismem – třídy pro tato postižní - skupinová integrace. Děti s jiným druhem zdravotního postižení – mentálním, sluchovým, tělesným jsou integrovány individuálně.

V kalendářním roce 2015 se v MŠ vystřídalo celkem 48 dětí. Povinnou školní docházku nastoupilo ve sledovaném roce 10 dětí. O odkladu školní docházky bylo v roce 2015 rozhodnuto v případě 6 dětí. Zrakově postižené děti byly rovnoměrně rozděleny do dvou tříd na základě věku a individuálních zvláštností. Do třídy zřízené pro děti s diagnózou Autismus bylo v rámci skupinové integrace přijato 8 autistických dětí. Další děti s touto diagnózou byly individuálně integrovány do třídy pro děti se zrakovým postižením. V hodnoceném roce bylo u 6 dětí se zákonnými zástupci dohodnuto ukončení docházky na základě zlepšení očního vízu a odebrání diagnózy zrakové postižení SPC v Opavě.

Kompletní text zprávy ke stažení ve formátu PDF Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2014/2015                            

 
Předškolní vzdělávání ve škole bylo v souladu s činností zapsanou ve školském rejstříku zaměřeno především na všestranný harmonický rozvoj osobnosti s přihlédnutím k individuálním zvláštnostem a potřebám dětí. Děti nebyly přetěžovány, pracovní tempo a zátěž byly přizpůsobovány jejich aktuálnímu psychickému a fyzickému stavu. Při tvorbě denního režimu jsme maximálně spolupracovali s rodiči. Dětem byl poskytován dostatek času ke spontánní hře, učitelky dbaly na vyváženost spontánních, frontálních a řízených činností. Důraz byl kladen na učení prožitkové. V rámci výchovně vzdělávacích činností bylo uskutečněno mnoho společných projektů, do kterých se zapojovaly děti napříč všemi třídami (více v části projekty, akce, aktivity).
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání – ŠVP mateřské školy „Vnímáme svět jinýma očima“ č.j. MŠzr/11/2011 je zpracován podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP ZV) a je upraven jako školní vzdělávací program mateřské školy speciální pro děti se zdravotním postižením, aktualizován k 1.9.2014
ŠVP naplňuje základní filosofii školy: vytvořit pro všechny děti, pedagogy i rodiče bezpečné a příjemné prostředí založené na porozumění, vzájemném uznání a naslouchání. V návaznosti na výchovu v rodině, na individuální přístup při výchovně vzdělávacích činnostech, na komplexní péči a v úzké spolupráci školy s rodinou je cesta k přípravě na vstup k základnímu vzdělávání.

Kompletní text zprávy ke sztažení ve formátu PDF. Výroční zprávy  do 31.8.2015                                                             

Výroční zprávy vydané do 31. 8. 2015 jsou uveřejněny na  www.ocniskolka.cz


 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky