Projekty - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko

Výroční zprávy a výhledy
 
 Projekty                                                                                               


BUDUJEME IMUNITU
SAUNOVÁNÍ, MASÍROVÁNÍ

Stonají často vaše děti? Skvělou prevencí je INFRASAUNA

V domácím prostředí naší školky.
Vedle klasické sauny, parní lázně a koupelí patří infrasauna k pozitivním metodám termoterapie, během níž je na celé tělo aplikováno teplo, což má celou řadu pozitivních účinků na zdraví.
Infrasauna využívá jako zdroj tepla infračervené paprsky, které známe jako součást slunečního záření. Není ale důvod k obavám. Infračervené záření na rozdíl od UV záření nezpůsobuje zarudnutí pokožky.
V porovnání s klasickou saunou zatěžuje infrasauna jen minimálně organismus a lépe se v ní dýchá. Má tedy výborné předpoklady pro saunování dětí. U domácí infrasauny budete mít pod kontrolou její čistotu a vhodné hygienické podmínky.
Dolní věkovou hranicí pro saunování dětí je cca 3. rok, kdy už mají dostatečně vyvinutý termoregulační systém.
Návštěva infrasauny se doporučuje alespoň 1x týdně a doba prohřívání dítěte by neměla překročit 20 minut. Ze začátku je lepší zvolit kratší délku procedury a tu na základě reakcí dítěte postupně prodlužovat.
Děti se prohřívají mnohem rychleji než dospělí, proto je důležité zohlednit jejich aktuální pocit a nenutit je zůstat v sauně déle, než budou samy chtít. Společné saunování můžete dětem zpříjemnit četbou nebo poslechem oblíbené hudby či pohádek.
Jestliže je vaše dítě často nemocné, pravidelné saunování posílí jeho imunitu a odolnost organismu. V období chřipek a nachlazení pomůže snížit jeho absenci ve školce, nebo škole.
 • Infrasauna mírní projevy astmatu, ekzémů a zároveň působí jako prevence onemocnění dýchacích cest.
 • Návštěva infrasauny pozitivně ovlivní kvalitu spánku, podpoří chuť k jídlu a děti budou po saunování klidnější.

Masírování
Při studiích se ukázalo, že vzájemný dotek vede k lepší atmosféře ve třídách, stmeluje děti dohromady a snižuje výrazně šikanu. Dětem, které si dávají tento pečující dotek, se pak hůře agresivně napadá druhého, když ho před chvílí „hladili“ po zádech.
Děti se tak v bezpečném školním prostředí pod zážitkem pečujícího doteku, který často doma v potřebné míře nemají, uvolní a sníží se jejich stresovanost.
Před zavedením programu dostávají rodiče dopis, ve které se vyjádřují zda chtějí, aby se jejich dítě masáží účastnilo.

PRO DĚTI MÁ DOTEK ZÁSADNÍ ŽIVOTNÍ VÝZNAM

Ze všech smyslů se nejdříve rozvíjí hmat. Příjemný a láskyplný dotek dodává pocit tepla, jistoty a lásky. Podporuje v našich dětech jistotu, že je bezpodmínečně přijímáme a milujeme. Právě přes způsob našeho doteku cítí, jak moc jsou zde vítané.

MASÁŽÍ POMÁHÁME NAŠIM DĚTEM POSTUPNĚ VYTVÁŘET JASNOU PŘEDSTAVU O SOBĚ SAMÝCH

Děti začínají vnímat své tělo právě přes naše dotyky. Zpočátku netuší, která část těla je jejich a která maminky. Vše jim splývá. Postupně si svými zkušenostmi začínají uvědomovat své části těla.

PRÁVĚ VÁŠ DOTYK JE LÉČIVÝ

Často se spontánně dotýkáme těla našich dětí při úrazu nebo bolesti. Utěšováním, hlazením a neuvědomělou masáží bolavých míst odplavujeme nejen bolest v daném místě, ale i negativní pocity. A přinášíme úlevu.

                                                                                                     

 
KERAMICKÁ DÍLNA
 
Celoroční projekt
 

Dlouhodobé projekty dávají možnost sledovat rozvoj tvořivosti dítěte v závislosti na systematické práci s keramickou hlínou.
 
Keramická tvorba naplňuje cíle výtvarné výchovy podle RVP ZV:
 
 • rozvoj osobnosti dítěte,
 • formování výtvarného myšlení,
 • rozvoj přirozené potřeby vlastního výtvarného vyjádření,
 • rozvoj fantazie a prostorové představivosti,
 • smysl pro originalitu a vlastní výraz,
 • praktické i teoretické poznatky o modelování a prostorovém vyjádření,
 • získání představy o historickém vývoji výtvarného umění, včetně umění užitého,
 • schopnost využití získaných poznatků a dovedností ve svém životě
 • rozvoj jemné motoriky
 
 

                                                                                                
 
KŮŇ, PŘÍTEL ČLOVĚKA

Celý rok nás bude provázet také KONÍČEK

Projektové dny budou zaměřeny na samotnou hipoterapii. Dále na aktivity zaměřené na rozvoj environmentálního vzdělávání a prosociálního chování s důrazem na vlastní prožitek. Děti budou vedeny ke zvládnutí kompetencí k učení, kompetencí činnostních, občanských a kompetencí komunikačních. Aktivní zapojení dětí. Hlavní body projektových dnů - Seznámení dětí s koníkem, nácvik udílení povelů - Jízda na koni -hipoterapie - Popis koně, nové pojmy (stavba těla, způsob pohybu,…. hříva, kopyta) - Nácvik péče o koně – hřebelcování, krmení - Smyslová poznávání – hlazení, poslouchání zvuků kopyt, řehtání,… - Spolupráce dětí a odborníka z praxe při plnění jednotlivých úkolů - Děti budou před každou činností seznámeny s bezpečnostními pravidly.
 
Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Centrální nervový systém pacienta je tak ovlivňován přes působení na periferii. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní
rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.


                                                                                               

"Náš kamarád Leny"

Celým školním rokem nás bude provázet psí kamarád Leny.
Děti budou obohaceny o pocit radosti, štěstí a spokojenosti. Děti se rozvíj v motorice, speciálních dovednostech, polohování,v hlazení a péči o psa, ve zlepšení komunikace, paměti, kognitivních funkcích, orientaci a řeči. V neposlední řadě bych zmínila nejvíce využitou metodu canisterapie – předávání informací hravou formou s názornou ukázkou. Pejsek zvíší dětem sebevědomí, snižuje napětí a stres.
Canisterapie je název pro metodu pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny (canis = latinsky pes).
Kontakt se psem představuje účinné rozptýlení pro lidi trpící psychickými poruchami, depresí nebo pro ty, kteří se prostě cítí opuštěně. Například v domovech pro seniory nebo v dětských domovech, kde je pes pro děti kamarádem a tvorem, o kterého se musí starat, a tak se lépe srovnají se ztrátou rodičů.
V ústavech pro mentálně a fyzicky postižené pes tvoří součást rehabilitace, protože napomáhá procvičování některých částí těla. Velmi významnou a úspěšnou metodou je polohování.
U dětí se canisterapie nejčastěji využívá při práci v logopedii, rehabilitační praxi, u sluchově a mentálně postižených dětí. U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.


                                                                                                 


„Školka na kliku – Jede, jede, poštovský panáček“

2.Téma: Než půjdu do školy

Vzhledem k tomu, že se stále nemůžeme vídat v Mateřské škole, připravily jsme pro předškolní děti  další téma našeho projektu.
Zadané úkoly vypracují děti doma s pomocí rodičů a hotové výsledky zašlou zpět na email: skolkanakliku@seznam.cz,  nebo osobně odevzdají v MŠ v daném termínu.
Věříme, že se vám práce bude dařit a že s vašimi předškoláky zažijete příjemné společné chvilky.


1.Téma: Knížka je můj kamarád

Vzhledem k tomu, že se nemůžeme vídat v Mateřské škole, připravily jsme pro předškolní děti projekt zaměřený na přípravu pro vstup do Základní školy.
Zadané úkoly vypracují děti doma s pomocí rodičů a hotové výsledky zašlou zpět na email: skolkanakliku@seznam.cz,  nebo osobně odevzdají v MŠ v daném termínu.

Věříme, že se Vám práce bude dařit a že s Vašimi předškoláky zažijete příjemné společné chvilky.

Děkujeme za spolupráci,
Vaše paní učitelky.                                                                                              

ROZTANČÍME ŠKOLKU – JERUSALEMA“

KDE: MŠ PARAPLÍČKO
KDY: LEDEN – BŘEZEN 2021
FINÁLE: UKONČENÍ PROJEKTU
 
Cílem projektu bylo zařadit se do celosvětové taneční akce spojené s písní Jerusalema. Do projektu se zapojují lidé ze všech koutů světa, z různých povolání, na různých místech. Smyslem celé akce je jakési poselství o radosti ze života a z pohybu, ať už je situace kolem nás jakákoliv.  Naším poselstvím je chránit si náš kousek země, tedy naši ŠKOLKU, náš malý svět. Spojit tancem naši různorodost a ukázat, že i když jsme jiní, dokážeme spoustu krásných věcí.
 
Konečný výsledek je možno sledovat na našem YOUTUBE kanále. Fotografie z výroby keramických sluníček a batikování na RAJČE-ti.

REALIZOVANÝ POSTUP:
 
- Seznámení děti na jednotlivých odděleních s písní Jerusalema
- Sledovánít videí z tanečních celosvětových projektů
- Vytvoření choreografei na danou skladbu, přizpůsobená našim dětem
- Zapojení výuky choreografie do každodenního programu třídy, školy
- Projektu se zúčastnily všechny děti i zaměstnanci školy
- Vytvořili jsme trička metodou sypané batiky
- Vytvořili jsme keramická sluníčka
- Videa natočena  během měsíce února, března
- Konec března 2021 - finále, premiéra videa

 
 


                                                                                               


20.11.2020 proběhne v MŠ podzimní setkání rodičů s dětským a dorostovým psychologem a psychoterapeutem Mgr. Přemyslem Mikolášem.

Půjde především o sdílení zkušeností a pocitů z náročné výchovy dětí nejen s autismem, diskuzi, nápady a rady... připravte si otázky

Kapacita setkání je omezena na 10 lidí. Přihlaste se proto elektronicky zde: https://autistickedeti.cz/rodicovska-skupina/

Seminář je financován z projektu MŠMT Šablony II.

11.11.2020 od 15:30 hod proběhne v MŠ Paraplíčko seminář pro rodiče zaměřený na vliv stravy na dětskou psychiku.

Témata: strava, proces trávení, studie propojení syndromu trávení a psychiky, návody, jídelníček a samozřejmě diskuze.
Povyprávět a poradit přijede MUDr. Irena Johannová, lékařka a neuroložka z Havířova.

Kapacita semináře je omezená na 10 lidí, proto je nutná vaše registrace vyplněním papírové přihlášky, kterou najdete ve školičce
Těšíme se na vás!

Seminář je financován z projektu MŠMT Šablony II.
Podzime, podzime

Do krásně barevné přírody lesního parku v Klimkovicích se díky projektu mimo MŠ financovaného z MŠMT Šablony II. vypravíme 20.10.2020 !

Najdeme v něm i naučnou stezku a spoustu jiné zábavy!
Více informací o výletu zveřejníme a oznámíme ve školce, sledujte nás


V pondělí 12. 10. 2020 proběhne v MŠ projektový den financovaný z projektu MŠMT „Šablony II“.
Do školičky přiletí dravci ze sokolnické skupiny Vancos.
Pan Oszelda nám představí různé druhy ptáků, způsob jejich života ve volné přírodě i v zajetí. Ukáže nám, jak o dravce pečovat, práci s nimi, pozorování jejich chování v letu a další zajímavosti.
Těšíme se!!

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                     

"Projekt MŠMT – Šablony II. na období 2019/2021"

Naše škola se zapojila do Projektu MŠMT – Šablony II. na období 2019/2021. Doufáme, že díky získané dotaci budeme moci opět povýšit kvalitu výchovně vzdělávací činnosti s našimi dětmi.
 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky