Dokumenty, ŠVP - Mateřská škola PARAPLÍČKO, Havířov, příspěvková organizace

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Naše paraplíčko

Výroční zprávy a výhledy
 

 Dokumenty                                                                                           
Školní vzdělávací programy platné do 31. 8. 2015 jsou uveřejněny na www.ocniskolka.cz

 Školní vzdělávací program od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020          

Mateřská škola s prioritním zaměřením na výchovu a vzdělávání dětí se zrakovým postižením byla zřízena v roce 1991v budově bývalé mateřské školy běžného typu.
Zařízení, jehož součástí je i školní jídelna, sídlí v patrové budově s rozlehlou zahradou, vlastním parkovištěm, bezbariérovým vstupem a bezbariérovými úpravami v přízemí. Nachází se v klidném a příjemném prostředí centra města. V její blízkosti se nachází dětské hřiště a les, které jsou při vycházkách s dětmi využívány.
Škola má tři třídy, kapacitu 42 dětí. V současné době má škola dvě třídy pro děti se zrakovým, mentálním, sluchovým, tělesným postižením s kapacitou 14 dětí na třídu a jednu třídu pro děti s postižením „Autismus“ s kapacitou 6 -8 dětí. Škola je samostatným právním subjektem.
V zařízení pracuje 6 učitelek, 4 asistentky pedagoga a 4 nepedagogické pracovnice.                               

 Školní řád                                                                                                  

Platnost a účinnost od 1. září 2018

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole Paraplíčko, Havířov, příspěvkové organizaci (dále jen mateřská škola) a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pracovníky školy. Je závazný pro zaměstnance školy, děti přijaté do mateřské školy a zákonné zástupce dětí. Obsah školního řádu je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 4/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a jinými souvisejícími normami, např. zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře ve znění pozdějších předpisů. Dotýká se i
ostatních právních norem, např. Úmluvy o právech dítěte, zákona č. 500/2004 Sb. správní řád zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 27/2016Sb. O vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění pozdějších předpisů zákona č. 101/2000 Sb. O státní sociální podpoře, ve znění ve znění pozdějších předpisů, předpisů BOZP, atd.


 Minimální preventivní program                                                        

Platnost a účinnost od 1. září 2018

Minimální preventivní program je vypracován pro potřeby mateřské školy Paraplíčko, Havířov, příspěvkové organizace. Vymezuje model přijatelného a vhodného chování dětí k ostatním, popisuje klima mateřské školy a stanovuje styl chování učitele k ostatním. Tento program má napomoci vytvořit pracovníkům mateřské školy podnětné prostředí pro výchovu a směřování dětí ke zdravému životnímu stylu a tím napomáhat eliminovat škodlivé jevy současné společnosti, jakými jsou závislosti fyzické i psychické, nezdravé mezilidské vztahy. Dále pak i napomáhat v oblasti prevence vzniku psychických poruch vznikajících na základě působení výše uvedených negativních jevů. Uvádí konkrétní aktivity, jejich zařazení v průběhu roku.


 Školní vzdělávací program 2017/2020                                            

Co je důležité, je očím neviditelné. Správně vidíme jen srdcem.“
Antoine de Saint –Exupéry

Filosofií mateřské školy je vytvářet podmínky pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti dětí se specifickými vzdělávacími potřebami s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám, vést děti k osvojování samostatnosti a schopnosti umět se uplatnit ve společenském životě k získávání základů kompetencí důležitých pro další rozvoj a učení s důrazem na komunikativní dovednosti.
Cíle vzdělávání jsou naplňovány pomocí souhrnů speciálně pedagogických postupů a metod.


 Školní vzdělávací program 2016/2017                                            


 Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání        
       dítěte v mateřské škole                                                                 

Č.j.: MŠzr/141/2014
Paltnost od 1.9.2015

Ředitelka Mateřské školy Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů vydává tuto směrnici.

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen úplata), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.


Školní vzdělávací program 2015/2016                                            


 Kodex zaměstnance                                                                         

Naše škola je jedinou mateřskou školou pro děti s postižením, kde se realizuje výchova a vzdělávání dle individuálních potřeb jednotlivých dětí.
Pracujeme s dětmi ve věku, kdy se formují jejich základní mravní postoje a názory. Držíme se proto myšlenky J. A. Komenského: "Každý učitel má být takový, jakými chce učinit své žáky." Zaměstnanci Mateřské školy Paraplíčko, Havířov, příspěvkové organizace, přijímají Etický kodex zaměstnance, jako morální závazek upravující mravní postoje, chování a jednání všech zaměstnanců vůči žákům a rodičům, spolupracovníkům, partnerům, veřejnosti a škole samotné.

 
   Hledat  
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky